ចន្ទី

ចន្ទី

1 Subscribers
2.2k Shares
45.1m Media views
652.8k Likes

Videos (2,169) Play all

ឥន្ធនូខ្នងភូមិយើងនិងតោះទស្សនា 00:28

ឥន្ធនូខ្នងភូមិយើងនិងតោះទស្សនា

បុណ្យ (ភាសាបាលី បុញ្ញ) ប្រែថា គុណជាតិដែលលាងជម្រះ ដុសខាត់ សម្អាតនូវសន្តានរបស់ខ្លួនឱ្យប


San Pheareth 2017, បុណ្យមាន១០យ៉ាង, សា​ន ភារ៉េត​, San Pheareth, San Pheareth New, Khmer Dhamma New 1:22:24

San Pheareth 2017, បុណ្យមាន១០យ៉ាង, សា​ន ភារ៉េត​, San Pheareth, San Phe

Published on Apr 27, 2016 នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម


មាន១០នាក់កទេសកើត ព្រះធម្មវិជ្ជា ជួន កក្កដា Choun Kakada 2019 52:03
វត្ថុទាន ១០ យ៉ាង ( ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធង្កុរ វ៉ង់ សុភស្ត ) 1:22:21

វត្ថុទាន ១០ យ៉ាង ( ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធង្កុរ វ៉ង់ សុភស្ត )

វត្ថុទាន ១០ យ៉ាង ( ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធង្កុរ វ៉ង់ សុភស្ត )


ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅភូមារបស់ភិក្ខុ ធម្មសេនា ហាក់ សៀងហៃ 20:38

ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅភូមារបស់ភិក្ខុ ធម្មសេនា ហាក់ សៀងហៃ

ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅភូមារបស់ភិក្ខុ ធម្មសេនា ហាក់ សៀងហៃ

ទាន១០យ៉ាង, សំ ប៊ុន ធឿន, Khmer DharmaSam Video, Bunthoeurn 2018, Sam Bunthoeurn Dhamma Talk 56:41

ទាន១០យ៉ាង, សំ ប៊ុន ធឿន, Khmer DharmaSam Video, Bunthoeurn 2018, Sam B

For more Videos, Please subscribe our channel Khmer Dharma Video. Please subscribe, c


វត្ថុបំណង ៣ យ៉ាង សាន ភារ៉េត , San Pheareth New 2018 , San Pheareth 2018 , San Pheareth , សាន ភារ៉េត 37:41

វត្ថុបំណង ៣ យ៉ាង សាន ភារ៉េត , San Pheareth New 2018 , San Pheareth 201

● Website: www.haotrai.com ● Facebook: www.facebook.com/dhammamovie1 ● YouTube: www.y

បុណ្យ១០យ៉ាង - សាន ភារ៉េត - San Pheareth - Khmer Dhamma Video 53:48

បុណ្យ១០យ៉ាង - សាន ភារ៉េត - San Pheareth - Khmer Dhamma Video

បុណ្យ១០យ៉ាង - សាន ភារ៉េត - San Pheareth - Khmer Dhamma Video


វត្ថុ ១០ យ៉ាងនាំឱ្យកើតបុណ្យ សំដែងដោយ: លោកម្ខាស់គ្រូ :សាន សុជា​​ 57:26

វត្ថុ ១០ យ៉ាងនាំឱ្យកើតបុណ្យ សំដែងដោយ: លោកម្ខាស់គ្រូ :សាន សុជា​​

វត្ថុ ១០ យ៉ាងនាំឱ្យកើតបុណ្យ សំដែងដោយ: លោកម្ខាស់គ្រូ :សាន សុជា​​ ....................

ទានសម្បត្តិមាន៣យ៉ាង, Choun Kakada 2018, ជួន កក្កដា, Choun Kakada, Khmer Dhamma Network 28:56

ទានសម្បត្តិមាន៣យ៉ាង, Choun Kakada 2018, ជួន កក្កដា, Choun Kakada, Khme

Published on Apr 27, 2016 នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម


arrow_drop_up
OKhmer GoDialy 096 68 78 734 godialy